NC hängt "update in progress"

Moin, moin,
bei mir läuft noch Nextcloud 20.0.06 auf einem IONOS-Webspace. Seit Tagen versuche ich mit dem automatischen Updater eine neue Version einzuspielen. Er blieb immer wieder an verschiedenen Stellen des Prozesses hängen. Nun ist er bis Step 9 gekommen “delete old files”
Hier der Updater.log:

2022-01-04T00:53:03+0100 kUq0l0gSbS [info] request to updater
2022-01-04T00:53:03+0100 kUq0l0gSbS [info] currentStep()
2022-01-04T00:53:03+0100 kUq0l0gSbS [info] show HTML page
2022-01-04T00:53:03+0100 kUq0l0gSbS [info] current version: 20.0.6
build time: 2021-01-25T15:50:36+00:00
fd26cb18701139187a14b6d6ef72ebe660b183a8
2022-01-04T00:53:03+0100 kUq0l0gSbS [info]
getUpdateServerResponse()
2022-01-04T00:53:03+0100 kUq0l0gSbS [info] updaterServer: https:/
updates.nextcloud.com/updater_server/
2022-01-04T00:53:03+0100 kUq0l0gSbS [info] releaseChannel: stable2022-01-04T00:53:03+0100 kUq0l0gSbS [info] internal version:
20.0.6.1
2022-01-04T00:53:03+0100 kUq0l0gSbS [info] updateURL: https:/
updates.nextcloud.com/updater_server/
version=20x0x6x1xxxstablexx2021-01-25T15%3A50%3A36%2B00%3
00+fd26cb18701139187a14b6d6ef72ebe660b183a8x7x4x25
2022-01-04T00:53:04+0100 kUq0l0gSbS [info]
getUpdateServerResponse response: Array
(
[version] => 20.0.14.2
[versionstring] => Nextcloud 20.0.14
[url] => https://download.nextcloud.com/server/releases
nextcloud-20.0.14.zip
[web] => https://docs.nextcloud.com/server/20/admin_manual
maintenance/upgrade.html
[changes] => https://updates.nextcloud.com/changelog_server/
version=20.0.14
[autoupdater] => 1
[eol] => 1
[signature] => ie2H7
drKls2RxE5aS50ocGeXIBiAlczHvhCeObYF21s0qQtx0mGJe6TUvA8diQ5
T3ZiZwRLQT2BH6GKHbOt6ku6RRSTILhglffUAv3CellNrYmkyAl1ob6/4
5/XHjC
DgQ6Ykglk7xvQICw2l7s4tfa8KNIWLdPuWfUvXBBDsXKtFEmv8d0SU+f
dQR6JKu
uLzb1cmunoldyvH/qC4XdKx1r
JqPEaQxW7l3WQeXaLCA2OiLxIBcHH6ucNJ4ik6
fZCxpy3szm7gaozWquGfD+oglIY7GLVsbeZBTDFgF44OcDAY
29AL3TKRKN+cnQr
6feVFe2PlZ2FK5zxWZNYfw==
)
2022-01-04T00:53:04+0100 kUq0l0gSbS [info] checkForUpdate() Array
(
[version] => 20.0.14.2
[versionstring] => Nextcloud 20.0.14
[url] => https://download.nextcloud.com/server/releases
nextcloud-20.0.14.zip
[web] => https://docs.nextcloud.com/server/20/admin_manual
maintenance/upgrade.html
[changes] => https://updates.nextcloud.com/changelog_server/
version=20.0.14
[autoupdater] => 1
[eol] => 1
[signature] => ie2H7
drKls2RxE5aS50ocGeXIBiAlczHvhCeObYF21s0qQtx0mGJe6TUvA8diQ5
T3ZiZwRLQT2BH6GKHbOt6ku6RRSTILhglffUAv3CellNrYmkyAl1ob6/4
5/XHjC
DgQ6Ykglk7xvQICw2l7s4tfa8KNIWLdPuWfUvXBBDsXKtFEmv8d0SU+f
dQR6JKu
uLzb1cmunoldyvH/qC4XdKx1r
JqPEaQxW7l3WQeXaLCA2OiLxIBcHH6ucNJ4ik6
fZCxpy3szm7gaozWquGfD+oglIY7GLVsbeZBTDFgF44OcDAY
29AL3TKRKN+cnQr
6feVFe2PlZ2FK5zxWZNYfw==
)
 2022-01-04T00:53:04+0100 kUq0l0gSbS [info] getChangelogURL()
2022-01-04T00:53:04+0100 kUq0l0gSbS [info] end of
checkForUpdate() Update to Nextcloud 20.0.14 available. (channel:
"stable")<br /><span class="light">Following file will be downloaded
automatically:</span> <code class="light">https:/
download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-20.0.14.zip<
code><br /><a class="external_link" href="https://nextcloud.comchangelog/#20-0-14" target="_blank" rel="noreferrer
noopener">Open changelog ↗</a>
2022-01-04T00:53:10+0100 6KgqChxzyn [info] request to updater
2022-01-04T00:53:10+0100 6KgqChxzyn [info] currentStep()
2022-01-04T00:53:10+0100 6KgqChxzyn [info] POST request for step
"1"
2022-01-04T00:53:10+0100 6KgqChxzyn [info] startStep("1")
2022-01-04T00:53:10+0100 6KgqChxzyn [info]
checkForExpectedFilesAndFolders()
2022-01-04T00:53:10+0100 6KgqChxzyn [info] end of
checkForExpectedFilesAndFolders()
2022-01-04T00:53:10+0100 6KgqChxzyn [info] endStep("1")
2022-01-04T00:53:10+0100 yssNq1medm [info] request to updater
2022-01-04T00:53:10+0100 yssNq1medm [info] currentStep()
2022-01-04T00:53:10+0100 yssNq1medm [info] Step 1 is in state
"end".
2022-01-04T00:53:10+0100 yssNq1medm [info] POST request for step
"2"
2022-01-04T00:53:10+0100 yssNq1medm [info] startStep("2")
2022-01-04T00:53:10+0100 yssNq1medm [info]
checkWritePermissions()
2022-01-04T00:53:10+0100 yssNq1medm [info] end of
checkWritePermissions()
2022-01-04T00:53:10+0100 yssNq1medm [info] endStep("2")
2022-01-04T00:53:10+0100 Fxkd6xVWj5 [info] request to updater
2022-01-04T00:53:10+0100 Fxkd6xVWj5 [info] currentStep()
2022-01-04T00:53:10+0100 Fxkd6xVWj5 [info] Step 2 is in state "end".
2022-01-04T00:53:10+0100 Fxkd6xVWj5 [info] POST request for step
"3"
2022-01-04T00:53:10+0100 Fxkd6xVWj5 [info] startStep("3")
2022-01-04T00:53:10+0100 Fxkd6xVWj5 [info] createBackup()
2022-01-04T00:53:10+0100 Fxkd6xVWj5 [info] backup folder location:homepages/36/d151326688/htdocs/Arndt/Nextcloud/data/updater
oct8ysi6tkbf/backups/nextcloud-20.0.6.1-1641253990/
2022-01-04T00:56:25+0100 myxw5b4pm0 [info] request to updater
2022-01-04T00:56:25+0100 myxw5b4pm0 [info] currentStep()
2022-01-04T00:56:25+0100 myxw5b4pm0 [info] Step 3 is in state
"start".
2022-01-04T00:56:29+0100 D32cFbXsOm [info] request to updater
2022-01-04T00:56:29+0100 D32cFbXsOm [info] currentStep()
2022-01-04T00:56:29+0100 D32cFbXsOm [info] Step 3 is in state
"start".
2022-01-04T00:56:40+0100 h29oQ7vA31 [info] request to updater
2022-01-04T00:56:40+0100 h29oQ7vA31 [info] currentStep()
2022-01-04T00:56:40+0100 h29oQ7vA31 [info] Step 3 is in state
"start".
2022-01-04T00:56:48+0100 ZwWgZZ9kZL [info] request to updater
2022-01-04T00:56:48+0100 ZwWgZZ9kZL [info] currentStep()
2022-01-04T00:56:48+0100 ZwWgZZ9kZL [info] Step 3 is in state
"start".
2022-01-04T00:58:00+0100 hCOf0CWhHZ [info] request to updater
2022-01-04T00:58:00+0100 hCOf0CWhHZ [info] currentStep()
2022-01-04T00:58:00+0100 hCOf0CWhHZ [info] Step 3 is in state
"start".
2022-01-04T00:58:55+0100 bFr0awejyH [info] request to updater
2022-01-04T00:58:55+0100 bFr0awejyH [info] currentStep()
2022-01-04T00:58:55+0100 bFr0awejyH [info] Step 3 is in state "start".
2022-01-04T00:59:10+0100 fjspbnimzd [info] request to updater
2022-01-04T00:59:10+0100 fjspbnimzd [info] currentStep()
2022-01-04T00:59:10+0100 fjspbnimzd [info] Step 3 is in state "start".
2022-01-04T01:00:40+0100 Fxkd6xVWj5 [info] end of createBackup()
2022-01-04T01:00:40+0100 Fxkd6xVWj5 [info] endStep("3")
2022-01-04T09:06:39+0100 cwSBRMGw7z [info] request to updater2022-01-04T09:06:39+0100 cwSBRMGw7z [info] currentStep()
2022-01-04T09:06:39+0100 cwSBRMGw7z [info] Step 3 is in state
"end".
2022-01-04T09:06:39+0100 cwSBRMGw7z [info] show HTML page
2022-01-04T09:06:39+0100 cwSBRMGw7z [info] current version: 20.0.6
build time: 2021-01-25T15:50:36+00:00
fd26cb18701139187a14b6d6ef72ebe660b183a8
2022-01-04T09:06:39+0100 cwSBRMGw7z [info]
getUpdateServerResponse()
2022-01-04T09:06:39+0100 cwSBRMGw7z [info] updaterServer:
https://updates.nextcloud.com/updater_server/
2022-01-04T09:06:39+0100 cwSBRMGw7z [info] releaseChannel:
stable
2022-01-04T09:06:39+0100 cwSBRMGw7z [info] internal version:
20.0.6.1
2022-01-04T09:06:39+0100 cwSBRMGw7z [info] updateURL: https:/
updates.nextcloud.com/updater_server/
version=20x0x6x1xxxstablexx2021-01-25T15%3A50%3A36%2B00%3
00+fd26cb18701139187a14b6d6ef72ebe660b183a8x7x4x25
2022-01-04T09:06:39+0100 cwSBRMGw7z [info]
getUpdateServerResponse response: Array
(
[version] => 20.0.14.2
[versionstring] => Nextcloud 20.0.14
[url] => https://download.nextcloud.com/server/releases
nextcloud-20.0.14.zip
[web] => https://docs.nextcloud.com/server/20/admin_manual
maintenance/upgrade.html
[changes] => https://updates.nextcloud.com/changelog_server/
version=20.0.14
[autoupdater] => 1
[eol] => 1[signature] => ie2H7
drKls2RxE5aS50ocGeXIBiAlczHvhCeObYF21s0qQtx0mGJe6TUvA8diQ5
T3ZiZwRLQT2BH6GKHbOt6ku6RRSTILhglffUAv3CellNrYmkyAl1ob6/4
5/XHjC
DgQ6Ykglk7xvQICw2l7s4tfa8KNIWLdPuWfUvXBBDsXKtFEmv8d0SU+f
dQR6JKu
uLzb1cmunoldyvH/qC4XdKx1r
JqPEaQxW7l3WQeXaLCA2OiLxIBcHH6ucNJ4ik6
fZCxpy3szm7gaozWquGfD+oglIY7GLVsbeZBTDFgF44OcDAY
29AL3TKRKN+cnQr
6feVFe2PlZ2FK5zxWZNYfw==
)
 2022-01-04T09:06:39+0100 cwSBRMGw7z [info] checkForUpdate()
Array
(
[version] => 20.0.14.2
[versionstring] => Nextcloud 20.0.14
[url] => https://download.nextcloud.com/server/releases
nextcloud-20.0.14.zip
[web] => https://docs.nextcloud.com/server/20/admin_manual
maintenance/upgrade.html
[changes] => https://updates.nextcloud.com/changelog_server/
version=20.0.14
[autoupdater] => 1
[eol] => 1
[signature] => ie2H7
drKls2RxE5aS50ocGeXIBiAlczHvhCeObYF21s0qQtx0mGJe6TUvA8diQ5
T3ZiZwRLQT2BH6GKHbOt6ku6RRSTILhglffUAv3CellNrYmkyAl1ob6/4
5/XHjC
DgQ6Ykglk7xvQICw2l7s4tfa8KNIWLdPuWfUvXBBDsXKtFEmv8d0SU+f
dQR6JKuuLzb1cmunoldyvH/qC4XdKx1r
JqPEaQxW7l3WQeXaLCA2OiLxIBcHH6ucNJ4ik6
fZCxpy3szm7gaozWquGfD+oglIY7GLVsbeZBTDFgF44OcDAY
29AL3TKRKN+cnQr
6feVFe2PlZ2FK5zxWZNYfw==
)
 2022-01-04T09:06:39+0100 cwSBRMGw7z [info] getChangelogURL()
2022-01-04T09:06:39+0100 cwSBRMGw7z [info] end of
checkForUpdate() Update to Nextcloud 20.0.14 available. (channel:
"stable")<br /><span class="light">Following file will be downloaded
automatically:</span> <code class="light">https:/
download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-20.0.14.zip<
code><br /><a class="external_link" href="https://nextcloud.com
changelog/#20-0-14" target="_blank" rel="noreferrer
noopener">Open changelog ↗</a>
2022-01-04T09:06:43+0100 cqwkoCi02c [info] request to updater
2022-01-04T09:06:43+0100 cqwkoCi02c [info] currentStep()
2022-01-04T09:06:43+0100 cqwkoCi02c [info] Step 3 is in state "end".
2022-01-04T09:06:43+0100 cqwkoCi02c [info] POST request for step
"4"
2022-01-04T09:06:43+0100 cqwkoCi02c [info] startStep("4")
2022-01-04T09:06:43+0100 cqwkoCi02c [info] downloadUpdate()
2022-01-04T09:06:43+0100 cqwkoCi02c [info]
getUpdateServerResponse()
2022-01-04T09:06:43+0100 cqwkoCi02c [info] updaterServer: https:/
updates.nextcloud.com/updater_server/
2022-01-04T09:06:43+0100 cqwkoCi02c [info] releaseChannel: stable
2022-01-04T09:06:43+0100 cqwkoCi02c [info] internal version: 20.0.6.1
2022-01-04T09:06:43+0100 cqwkoCi02c [info] updateURL: https:/
updates.nextcloud.com/updater_server/
version=20x0x6x1xxxstablexx2021-01-25T15%3A50%3A36%2B00%300+fd26cb18701139187a14b6d6ef72ebe660b183a8x7x4x25
2022-01-04T09:06:43+0100 cqwkoCi02c [info]
getUpdateServerResponse response: Array
(
[version] => 20.0.14.2
[versionstring] => Nextcloud 20.0.14
[url] => https://download.nextcloud.com/server/releases
nextcloud-20.0.14.zip
[web] => https://docs.nextcloud.com/server/20/admin_manual
maintenance/upgrade.html
[changes] => https://updates.nextcloud.com/changelog_server/
version=20.0.14
[autoupdater] => 1
[eol] => 1
[signature] => ie2H7
drKls2RxE5aS50ocGeXIBiAlczHvhCeObYF21s0qQtx0mGJe6TUvA8diQ5
T3ZiZwRLQT2BH6GKHbOt6ku6RRSTILhglffUAv3CellNrYmkyAl1ob6/4
5/XHjC
DgQ6Ykglk7xvQICw2l7s4tfa8KNIWLdPuWfUvXBBDsXKtFEmv8d0SU+f
dQR6JKu
uLzb1cmunoldyvH/qC4XdKx1r
JqPEaQxW7l3WQeXaLCA2OiLxIBcHH6ucNJ4ik6
fZCxpy3szm7gaozWquGfD+oglIY7GLVsbeZBTDFgF44OcDAY
29AL3TKRKN+cnQr
6feVFe2PlZ2FK5zxWZNYfw==
)
 2022-01-04T09:06:43+0100 cqwkoCi02c [info] storage location exists
2022-01-04T09:06:46+0100 cqwkoCi02c [info] end of
downloadUpdate()
2022-01-04T09:06:46+0100 cqwkoCi02c [info] endStep("4")
2022-01-04T09:06:47+0100 AzERLuJOCL [info] request to updater2022-01-04T09:06:47+0100 AzERLuJOCL [info] currentStep()
2022-01-04T09:06:47+0100 AzERLuJOCL [info] Step 4 is in state "end".
2022-01-04T09:06:47+0100 AzERLuJOCL [info] POST request for step
"5"
2022-01-04T09:06:47+0100 AzERLuJOCL [info] startStep("5")
2022-01-04T09:06:47+0100 AzERLuJOCL [info] verifyIntegrity()
2022-01-04T09:06:47+0100 AzERLuJOCL [info]
getUpdateServerResponse()
2022-01-04T09:06:47+0100 AzERLuJOCL [info] updaterServer: https:/
updates.nextcloud.com/updater_server/
2022-01-04T09:06:47+0100 AzERLuJOCL [info] releaseChannel: stable
2022-01-04T09:06:47+0100 AzERLuJOCL [info] internal version:
20.0.6.1
2022-01-04T09:06:47+0100 AzERLuJOCL [info] updateURL: https:/
updates.nextcloud.com/updater_server/
version=20x0x6x1xxxstablexx2021-01-25T15%3A50%3A36%2B00%3
00+fd26cb18701139187a14b6d6ef72ebe660b183a8x7x4x25
2022-01-04T09:06:47+0100 AzERLuJOCL [info]
getUpdateServerResponse response: Array
(
[version] => 20.0.14.2
[versionstring] => Nextcloud 20.0.14
[url] => https://download.nextcloud.com/server/releases
nextcloud-20.0.14.zip
[web] => https://docs.nextcloud.com/server/20/admin_manual
maintenance/upgrade.html
[changes] => https://updates.nextcloud.com/changelog_server/
version=20.0.14
[autoupdater] => 1
[eol] => 1
[signature] => ie2H7
drKls2RxE5aS50ocGeXIBiAlczHvhCeObYF21s0qQtx0mGJe6TUvA8diQ5T3ZiZwRLQT2BH6GKHbOt6ku6RRSTILhglffUAv3CellNrYmkyAl1ob6/4
5/XHjC
DgQ6Ykglk7xvQICw2l7s4tfa8KNIWLdPuWfUvXBBDsXKtFEmv8d0SU+f
dQR6JKu
uLzb1cmunoldyvH/qC4XdKx1r
JqPEaQxW7l3WQeXaLCA2OiLxIBcHH6ucNJ4ik6
fZCxpy3szm7gaozWquGfD+oglIY7GLVsbeZBTDFgF44OcDAY
29AL3TKRKN+cnQr
6feVFe2PlZ2FK5zxWZNYfw==
)
 2022-01-04T09:06:47+0100 AzERLuJOCL [info] storage location: 
homepages/36/d151326688/htdocs/Arndt/Nextcloud/data/updater
oct8ysi6tkbf/downloads/
2022-01-04T09:06:47+0100 AzERLuJOCL [info] end of verifyIntegrity()
2022-01-04T09:06:47+0100 AzERLuJOCL [info] endStep("5")
2022-01-04T09:06:47+0100 vcMFnGA18n [info] request to updater
2022-01-04T09:06:47+0100 vcMFnGA18n [info] currentStep()
2022-01-04T09:06:47+0100 vcMFnGA18n [info] Step 5 is in state "end".
2022-01-04T09:06:47+0100 vcMFnGA18n [info] POST request for step
"6"
2022-01-04T09:06:48+0100 vcMFnGA18n [info] startStep("6")
2022-01-04T09:06:48+0100 vcMFnGA18n [info] extractDownload()
2022-01-04T09:06:48+0100 vcMFnGA18n [info] storage location: 
homepages/36/d151326688/htdocs/Arndt/Nextcloud/data/updater
oct8ysi6tkbf/downloads/
2022-01-04T09:07:35+0100 vcMFnGA18n [info] end of
extractDownload()
2022-01-04T09:07:35+0100 vcMFnGA18n [info] endStep("6")
2022-01-04T09:07:35+0100 BWfJhfGjjh [info] request to updater
2022-01-04T09:07:35+0100 BWfJhfGjjh [info] currentStep()
2022-01-04T09:07:35+0100 BWfJhfGjjh [info] Step 6 is in state "end".2022-01-04T09:07:35+0100 BWfJhfGjjh [info] POST request for step "7"
2022-01-04T09:07:36+0100 BWfJhfGjjh [info] startStep("7")
2022-01-04T09:07:36+0100 BWfJhfGjjh [info]
setMaintenanceMode("true")
2022-01-04T09:07:36+0100 BWfJhfGjjh [info] configFileName 
homepages/36/d151326688/htdocs/Arndt/Nextcloud/updater/..
config/config.php
2022-01-04T09:07:36+0100 BWfJhfGjjh [info] end of
setMaintenanceMode()
2022-01-04T09:07:36+0100 BWfJhfGjjh [info] endStep("7")
2022-01-04T09:07:36+0100 2ozDLNDkFd [info] request to updater
2022-01-04T09:07:36+0100 2ozDLNDkFd [info] currentStep()
2022-01-04T09:07:36+0100 2ozDLNDkFd [info] Step 7 is in state "end".
2022-01-04T09:07:36+0100 2ozDLNDkFd [info] POST request for step
"8"
2022-01-04T09:07:36+0100 2ozDLNDkFd [info] startStep("8")
2022-01-04T09:07:36+0100 2ozDLNDkFd [info] replaceEntryPoints()
2022-01-04T09:07:36+0100 2ozDLNDkFd [info] replace index.php
2022-01-04T09:07:36+0100 2ozDLNDkFd [info] replace status.php
2022-01-04T09:07:36+0100 2ozDLNDkFd [info] replace remote.php
2022-01-04T09:07:36+0100 2ozDLNDkFd [info] replace public.php
2022-01-04T09:07:36+0100 2ozDLNDkFd [info] replace ocs/v1.php
2022-01-04T09:07:36+0100 2ozDLNDkFd [info] replace ocs/v2.php
2022-01-04T09:07:36+0100 2ozDLNDkFd [info] end of
replaceEntryPoints()
2022-01-04T09:07:36+0100 2ozDLNDkFd [info] endStep("8")
2022-01-04T09:07:36+0100 q8mYGh2YsS [info] request to updater
2022-01-04T09:07:36+0100 q8mYGh2YsS [info] currentStep()
2022-01-04T09:07:36+0100 q8mYGh2YsS [info] Step 8 is in state "end".
2022-01-04T09:07:36+0100 q8mYGh2YsS [info] POST request for step
"9"2022-01-04T09:07:36+0100 q8mYGh2YsS [info] startStep("9")
2022-01-04T09:07:36+0100 q8mYGh2YsS [info] deleteOldFiles()
2022-01-04T09:08:07+0100 q8mYGh2YsS [info] config sample exists
2022-01-04T09:08:07+0100 q8mYGh2YsS [info] themes README exists
2022-01-04T09:10:59+0100 AJTv2aLGEH [info] request to updater
2022-01-04T09:10:59+0100 AJTv2aLGEH [info] currentStep()
2022-01-04T09:10:59+0100 AJTv2aLGEH [info] Step 9 is in state "start".
2022-01-04T09:15:05+0100 vYakl63MMA [info] request to updater
2022-01-04T09:15:05+0100 vYakl63MMA [info] currentStep()
2022-01-04T09:15:05+0100 vYakl63MMA [info] Step 9 is in state
"start".
2022-01-04T09:16:27+0100 q8mYGh2YsS [info] end of deleteOldFiles()
2022-01-04T09:16:27+0100 q8mYGh2YsS [info] endStep("9"

Derzeit hängt die Cloud. Beim Einloggen erscheint “update in progress”.
Nun komme ich nicht weiter. Ich habe ssh & ftp-Zugriff auf den Webspace. Kann ich manuell einfach die alte Installation löschen und die aktuelle einspielen?
Es gelingt mir aber nicht, irgendwelche occ-Befehle abzusetzen - zudem kann ich auch nirgends ein occ-Script finden.
Wäre für Hilfe dankbar.
lg
Jörg

Wenn man Zugriff über die Shell (SSH) hat, sollte man unbedingt diese verwenden. Es kann jedoch sein, dass du eine besondere Shell hast, so das das ganze sudo-Zeug wegfällt.

Statt
sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/updater/updater.phar

nur

php /var/www/nextcloud/updater/updater.phar

Pfad zur Nextcloud anpassen. Lese diesen Eintrag

Hi, danke für deine Antwort.
Das Script startete verheißungsvoll, dann aber:
Extracting …PHP Fatal error: require(): Failed opening required ‘/homepages/36/d151326688/htdocs/Arndt/Nextcloud/updater/…/version.php’ (include_path=’.:/usr/lib/php7.4’) in phar:///homepages/36/d151326688/htdocs/Arndt/Nextcloud/updater/updater.phar/lib/Updater.php on line 658

Die Suche hat folgenden Thread ergeben. Vielleicht irgendwelche Benutzernamen, Gruppen und/oder Rechte falsch gesetzt?

Oder versuche mal:

php occ maintenance:repair
(im Nextcloud-Verzeichnis oder Pfad von occ mit angeben)

Das ist ja leider Teil des Problems: Ich kann nirgendwo occ finden. Entsprechend das Ergebnis:

Could not open input file: occ

occ ist im Installationspfad der Nextcloud z. B. /var/www/nextcloud zu finden.

php /var/www/nextcloud/occ maintenance:repair

Schau gerne auch hier
Wobei der Inhalt nicht wirklich interessant ist. :wink:
Also hier weiterlesen. :wink:

Ich habe jetzt occ aus dem Updaterpfad nach Nextcloud kopiert, ebenso wie console.php und das lib-verzeichnis, das maintenance nach und nach reklamiert hat. Nun aber geht es nicht weiter: Composer autoloader not found, unable to continue. Check the folder "3rdparty". Running "git submodule update --init" will initialize the git submodule that handles the subfolder "3rdparty

Dumme Frage: Kann ich nicht einfach die neueste NC-Version runterladen, extrahieren und damit die bestehende überschreiben?

Nach etlichen Versuchen habe ich jetzt aufgegeben und Nextcloud neu installiert. Dafür treten nun neue Probleme auf :roll_eyes:
Danke für die Unterstützung. Ich mache einen neuen Thread auf.