🇬🇷 Greek Nextcloud Community

What we’re about

The Greek Nextcloud Community meets to improve Nextcloud. Design, programming, translation, finding bugs, spreading the word, etc – everyone who wants to get active is invited! So bring your laptops with you! :computer:

Greek

Η Ελληνική Κοινότητα του Nextcloud συναντιέται για να βελτιώσει το Nextcloud. Σχεδιασμός, προγραμματισμός, μετάφραση, εύρεση σφαλμάτων, προώθηση με άρθρα, κ.λπ. - ο καθένας που θέλει να ενεργοποιηθεί μπορεί να συμμετάσχει! Φέρτε λοιπόν τους φορητούς σας υπολογιστές μαζί σας! :computer:

Location

Due to the current Covid-19 situation, of course, we should keep the meetings online. :mask:

Since this is for the whole country, when everything will be normal, you can tell us when you organize something in your city. Please take some pictures and upload them here.

Info

FYI: We are moving from Meetup to the forum cause of several reasons, including their acquisition by WeWork, their pricing, and the fact that the in-person meetups are mostly a physical representation of the contributors on Github and in the forum anyway. :slight_smile:

3 Likes

1st Athens Nextcloud meetup

When: Sat, Jun 10 · 5:00 PM
Where: hackerspace.gr (Ampatiellou 11, Athens)

Details

We are happy to announce our first ever Athenian Nextcloud meetup!

The purpose of this gathering is to showcase Nextcloud (web & mobile app) platform, together with the Nextcloud box hardware.

On the same day, we are also planning to help with the translation in Greek, so don’t forget to bring your laptop. :computer:

Picture

2nd Athens Nextcloud Meetup

When: Sun, Jul 23 · 7:00 PM
Where: hackerspace.gr (Ampatiellou 11, Athens)

Details

Dear Nextclouders,

We’re up for our 2nd meetup where we are going to work exclusively on Nextcloud’s translation in Greek.

For this particular task we are using transifex cloud service, so feel free to join the Nextcloud transifex community by signing up in advance (just in case you don’t have an account already).

Reminder: don’t forget to bring your laptops!

See you on Sunday, 23rd July 2017, 19:00 @ hackerspace.gr (Ampatiellou 11, Athens)

Picture

FOSSCOMM 2017

When: Sat, Nov 4 · 11:00 AM
Where: Harokopio University

Details

Meet the Nextcloud community participating at the FOSSCOMM conference in our own booth (search for us, we’ll have many surprises!)
Two presentations have already been scheduled on Saturday, November 4th, Room B1 at 11.00 until 12.00]

Check the schedule.
Our presentations are on Saturday, November 4th, Room B1 at 11.00 until 12.00.

Note: No laptops required!
:slight_smile:

Pictures

Nextcloud Intro and NextcloudPi

When: Wed, Nov 8 · 6:00 PM
Where: University of Piraeus

Details

Get to know Nextcloud and NextcloudPi.

Software Libre Society and Nextcloud community invites you at the university, where we will present Nextcloud and NextcloudPi projects. Talks are going to point out:

 • What is Nextcloud?
 • Why we should choose this solution and a brief compare of available services.
 • Use of Nextcloud.
 • How can I have a full installation with NextcloudPi?
 • The Nextcloud community.

Registration Form:

Picture

Nextcloud meetup between contributors from Albania and Greece

Hello all,

during a spontaneous chat with Redon we decided to propose a Nextcloud meetup between active Nextcloud contributors from Albania and Greece. The proposed day is 7.10.2021 at 19.00 Greece time (18.00 Tirana time). Some notes:

 • you don’t have to have previously contributed to take part in the meetup. If you are thinking to start now contributing this is the ideal moment to meet with us;
 • Open Labs Hackerspace team: can the hackerspace infrastructure be used? The space, internet and BigBlueButton instance in case it is needed;
 • since conferences have stalled, we don’t have the opportunity to meet in person. the goal is to expand the meetup with participants from other countries from the region, but let’s see how this one goes first
 • there is no agenda - we just want to know each other and hopefully to make this a regular thing. In the beginning Stathis and Redon will coordinate the discussion, but the idea is to have different people take this role in the future.
 • one rule: be respectful!

If you are planning to join please let us know here so that we have an idea of the number of people that will join and get prepared better. Also, if you have any proposals on how to do this better feel free to share your thoughts on this.

Looking forward,
Stathis & Redon.


Κατά τη διάρκεια μιας αυθόρμητης συνομιλίας με τον Ρεντόν αποφασίσαμε να προτείνουμε μια συνάντηση ατόμων που συνεισφέρουν αλλά και χρησιμοποιούν το Nextcloud, μεταξύ κοινοτήτων από την Αλβανία και την Ελλάδα. Η προτεινόμενη ημέρα είναι 7.10.2021 στις 19.00 ώρα Ελλάδας (18.00 ώρα Τιράνων). Μερικές σημειώσεις:

 • δεν χρειάζεται να έχετε συνεισφέρει προηγουμένως για να λάβετε μέρος στη συνάντηση. Αν σκέφτεστε να ξεκινήσετε τώρα να συνεισφέρετε, αυτή είναι η ιδανική στιγμή για να συναντηθείτε μαζί μας.
 • Ομάδα Open Labs Hackerspace: μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υποδομή του hackerspace. Ο χώρος, το διαδίκτυο και η εγκατάσταση BigBlueButton σε περίπτωση που χρειαστεί.
 • αφού τα συνέδρια έχουν σταματήσει, δεν έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε δια ζώσης. Ο στόχος είναι να διευρυνθεί η συνάντηση με συμμετέχοντες από άλλες χώρες της περιοχής, αλλά ας δούμε πώς θα πάει πρώτα αυτή
 • δεν υπάρχει ατζέντα - απλώς θέλουμε να γνωριστούμε και ελπίζουμε να το κάνουμε συχνά. Στην αρχή ο Στάθης και ο Ρεντόν θα συντονίσουν τη συζήτηση, αλλά η ιδέα είναι να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο στο μέλλον και άλλα άτομα.
 • ένας κανόνας: να σεβαστείτε τους συνομιλιτές!

Εάν σχεδιάζετε να συμμετάσχετε, ενημερώστε μας εδώ για να έχουμε μια ιδέα για τον αριθμό των ατόμων που θα συμμετάσχουν και θα προετοιμαστούμε καλύτερα. Επίσης, εάν έχετε οποιεσδήποτε προτάσεις για το πώς να γίνει καλύτερα, μη διστάσετε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας για αυτό.

Θα σας περιμένουμε,
Στάθης & Ρεντόν.

TRANSLATION MINI HACKATHON

When: Sat, March 19 · 17:00 PM
Where: University of Macedonia

The Open Source Team, University of Macedonia organized a Nextcloud translation mini hackathon.

The results of this mini hackathon were fantastic. We were only 3 people (that’s why we also call it a mini hackathon) and we managed to translate from 82.57% to 85.39%.

PICTURES

group

Report in Greek
https://opensourceuom.gitlab.io/blog/posts/nextcloud-translate/

2 Likes

Great activity!

1 Like

Hello Nextclouders,

I will attend FOSSCOMM 2023 (Heraklion, Crete) and present Nextcloud Hub. The title of the presentation is:
Nextcloud Hub 6 - Healthy meeting culture and the first local AI Assistant

You can find me there and poke me for more Nextcloud-related info there.

1 Like

FOSSCOMM 2023, held in the enchanting city of Heraklion, Crete, on the 21st and 22nd of October, was a landmark event in the world of open-source software and technology in Greece. Among the many fascinating presentations and discussions, my talk stood out - “Nextcloud Hub 6: Healthy Meeting Culture and the First Local AI Assistant.” Here are some highlights of this presentation.

Nextcloud Hub 6: A Glimpse into the Future of Productivity

The focal point of this presentation was the unveiling of Nextcloud Hub 6, a major update to our popular platform. The title of the presentation alone, “Nextcloud Hub 6: Healthy Meeting Culture and the First Local AI Assistant,” piqued the curiosity of FOSSCOMM attendees.

Thanks to the community and the developers of Nextcloud Hub 6, it brings a plethora of exciting features and innovations to the table, designed to enhance productivity, collaboration, and communication within the open-source community. The presentation outlined how the latest version of Nextcloud Hub promotes a healthier meeting culture through advanced features like intelligent scheduling, task prioritization, and integrated collaborative tools.

One major feature is the AI assistant. The Nextcloud AI Assistant can be used to perform a variety of tasks, such as scheduling meetings, transcribing meeting notes, and answering questions. The Nextcloud AI Assistant can help to save participants time and improve the overall meeting experience.

The Reaction of FOSSCOMM 2023 Attendees

FOSSCOMM attendees were visibly excited about the new features presented in Nextcloud Hub 6. The combination of improved productivity tools, a healthier meeting culture, and the introduction of the local AI assistant resonated with the open-source community. Stickers and brochures distributed at the event highlighted the key features and benefits of Nextcloud Hub 6, ensuring that attendees could take this knowledge home with them.

FOSSCOMM 2023 was an unforgettable event, and the presentation on Nextcloud Hub 6 left a lasting impression on all who attended. The advancements showcased in this presentation represent a significant leap forward in open-source technology and productivity, and the enthusiastic response from the FOSSCOMM community reflects the collective excitement about the future of open-source collaboration.

Here are some pictures

More pictures can be found here
http://ammar.gr/pictures/fosscomm23/